Reguleringsplaner

En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende planbestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse. Reguleringsplan angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Detaljeringsgraden er avhengig av formålet med planen, og om det er behov for videre detaljering for deler av planen når utbyggingstidspunktet nærmer seg. Gjennom reguleringsplan fastsettes det hvordan, og til hvilke formål, arealene innenfor planen kan utnyttes og eventuelle vilkår knyttet til bruken.

Når en vil begynne utvikling av et område vil det ofte være et krav at området omfattes av en reguleringsplan. I en slik prosess, så undersøker vi alle tilstøtende og gjeldende planer og krav. På denne måten kan vi bistå deg i en god prosess mot ferdigstilling av ditt prosjekt. 

Saksgang_lys_med_dokumenter
chevron-down