MjøsPlan AS er et rådgivende ingeniørfirma etablert i Moelv i 2001. Vi er 20 ansatte, inkludert vår avdeling i Trondheim. Med vår gode kompetanse og brede erfaring kan vi bistå med vår kunnskap innen oppmåling, 3D-skanning, areal-/ reguleringsplaner, byggesak og støyberegning. Vi har en bred kundekrets som består av både store og små entreprenører, offentlige etater, eiendomsutviklere, skogeiere, arkitekter og privatpersoner over hele Norge.

Vi har et sterkt fagmiljø med kompetente og engasjerte ansatte. Du blir en del av et selskap i vekst, i en spennende bransje med gode muligheter for kompetanseutvikling og konkurransedyktige betingelser.

På grunn av høy aktivitet søker vi nå etter Landmåler / Stikningsingeniør.

ARBEIDSOPPGAVER

OM DEG

VI TILBYR

ANDRE OPPLYSNINGER

Alle henvendelser behandles konfidensielt og vil du vite mer om hva stillingen innebærer, vennligst ta kontakt med

Even Sjøli, avd. leder Moelv / Lise Tollefsrud, daglig leder

Even: 99 22 72 00 / Lise: 91 92 32 25

even@mjosplan.no / lise@mjosplan.no Kortfattet søknad med CV sendes til post@mjosplan.no

Du kan også benytte kontaktskjemaet vårt: Kontakt - Mjøsplan AS (mjosplan.no)

Søknadsfrist 30. september 2023

Om MjøsPlan AS:
MjøsPlan AS leverer rådgivning og salg av tjenester innen følgende områder: Landmåling, Arealplaner, Byggesøknader, Oppmåling, Landskap, Kart, Drone, Skanning og 2D/3D-presentasjon.

Vi har kompetanse innen arealplanlegging, plan- og bygningsloven og leverer alt fra komplette byggesøknader, kommuneplaner til regulerings- og bebyggelsesplaner, detaljreguleringsplan og områdereguleringsplan. Vi kan også bistå med mindre deloppgaver som blant annet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), konsekvensutredninger, støyvurderinger, 3D-illustrasjoner, trafikktelling og –analyse.

Oppdragsgivere er kommuner, hus leverandører, skogeiere, entreprenører, arkitekter og andre private aktører - både firmaer og privatpersoner over hele Østlandsområdet.

MjøsPlan AS leverer en rekke oppmålingstjenester og spennvidden her er stor. Vi utfører alt fra enkel terrengprofilering og hus plassering til komplekse bygg- og anleggsprosjekter. Våre kunder er enkeltpersoner, store og små entreprenører, eiendomsutviklere, kommuner, stat og andre private aktører. Vi tilbyr nå 3D-skanning med den nyeste teknologien som finnes, NavVis VLX. Dette er en bærbar løsning som tar 360 graders bilder og scanner samtidig. Dataene munner ut i en digital tvilling som gjengir bygg og infrastruktur svært detaljert, og med høyere nøyaktighet enn det som har vært mulig til nå. En bærbar scanner gjør det mulig å komme til i trange deler av bygninger, som for eksempel trappehus, piper, kjellere og loft.

2023-Annonse-landmaler-1Last ned

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Ingeberg II i Hamar kommune på gnr/bnr.: 25/22 og 25/19. Plan-ID for detaljreguleringsplanen er 2020001. Forslagstiller er Ingeberg Utvikling AS.

Frist for merknad til oppstartsvarselet er satt til 24.09.2023.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse, sikre infrastruktur for myke trafikanter og grønne områder. Planområdet utgjør ca. 31,3 daa og er lokalisert langs Imerslundmarka like utenfor Ingeberg, og nord-øst for Hamar sentrum og E6. Plangrensen følger hensiktsmessige formål- og plangrenser i tilgrensende planer. Plangrensen kan innsnevres og tilpasses behovet før innlevering til 1. gangsbehandling.

Planområdet er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel 2018-2030. Planområdet er regulert i «Områdereguleringsplan for Ingeberg med gangbru», planID 083600 (vedtatt 23.06.2021). Området som ønskes regulert omfatter felt B9, B10, B12 og B24 samt tilhørende skiløypetrase, lekeplass og infrastrukturarealer. Detaljreguleringsplan for Ingeberg B10-15 grenser til planområdet I sør og øst.

Reguleringen vil tilrettelegge for et nytt boligområde med om lag 32 tomter med ene- og tomannsboliger. Det er planlagt adkomstveg via Imerslundmarka, benevnt som o_SV2-3 som (fylkesveg 1802) og parkering skjer på egen eiendom. Renovasjonsløsning og plassering av oppstillingsplass vil skje i samarbeid med renovatør. Sør i planområdet ligger det et eksisterende gårdstun, Langbakken, med tre registrerte bygg; et våningshus, annen landbruksbygning og et hus for dyr/landbrukslager/silo ifølge matrikkelen. Det planlegges å rive denne bebyggelsen på sikt. Det er regulert og stilt krav om lekeplass, gang- og sykkelveg og bevaring av tursti og skiløypetrase. Fremtidig arealformål for reguleringsplanen vil være frittliggende småhusbebyggelse, lekeareal, turveg, kjøreveg, renovasjon og gang- og sykkelveg.

Det er ikke etablert gang- og sykkelveg fra planområdet til tettstedet Ingeberg i dag, men det er regulert for gang- og sykkelveg i områdereguleringsplanen. Dette blir sikret gjennom en utbyggingsavtale mellom grunneiere og Hamar kommune. Planen skal også sikre tursti og skiløypetrasen. Detaljreguleringsplanen for nabotomtene Ingeberg B10-15 planID 081500 og Ingeberg B1-B6 planID 082900 sikrer også turstien som blågrønnstruktur.

Ifølge NVEs kartdatabase ligger planområdet under marin grense og det er derfor mulighet for forekomster av marin leire i deler av planområdet. Rambøll Norge AS har utført grunnundersøkelser og utarbeidet geoteknisk rapport i forbindelse med områdereguleringsplanen for Ingeberg på oppdrag fra Hamar kommune, datert 18.11.2020. I rapporten fremgår det at det er tatt totalt 37 stk. totalsonderinger som viser at løsmassemektigheten varierer fra 0,5 til 8,9 meter, bestående av fyllmasser, sand, silt i tillegg til stedvis leire, grus og mold. Prøvene påviste ikke kvikkleire.
Løsmassene har varierende vanninnhold og er klassifisert som teleklasse T3 og T4, middels til meget telefarlig. Planområdet består for det meste av morenemateriale, sammenhengende dekke og stedvis med stor mektighet, og noe torv og myr.

Planområdet ligger også i et område hvor det er registert høy aktsomhet for radon. Kartlegging av stabillitet av grunn og forurensningskilder som radon vil ivaretas i planarbeidet. I følge NIBIO består arealet i planområdet av fulldyrket jord med svært god jordkvalitet. Området er vurdert og avsatt til bebyggelse, og jordvern står sterkt. Det skal derfor utarbeides en matjordplan. Det skal også utarbeides en VAO-plan som sikrer en hetlig og god løsning for hele området.

Det er i samråd med kommunen enighet om at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning, jf. plan- og bygningsloven § 4.2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredning. Det er foretatt en konsekvensutredning i forbindelse med områdereguleringen. Konsekvensene av tiltaket skal uansett belyses grundig i planprosessen.

I tillegg til dette brevet kunngjøres oppstart av planarbeidet i avisa Hamar Arbeiderblad, på Hamar kommune sin nettside https://www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati/ og på www.mjosplan.no under kunngjøringer. Planinitiativ og møtereferat fra oppstartsmøte er tilgjengelig under Hamar kommunes nettside.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 24.09.2023 til:
MjøsPlan AS v/ postboks 6, 2391 Moelv
Eller pr. epost til hilde.kristine@mjosplan.no

Medvirkning i planprosessen skjer gjennom oppstartsvarsling og offentlig høring iht. plan- og bygningsloven pbl § 5-1, hvor alle har mulighet til å komme med innspill til planforslaget. I forbindelse med oppstart kan kommunen anbefale forslagsstiller å holde et åpent møte for naboer/berørte parter som en del av medvirkningsprosessen før plan legges på høring.

Det gis ikke direkte tilbakemelding på merknader mottatt fra varsel, men de tas med i saken. Hvordan merknader er blitt behandlet i saken vil fremgå av dokumentene ved 1. gangs behandling. Ved utlegging til offentlig ettersyn blir det mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Spørsmål kan rettes til Hilde Kristine Krokengen, tlf. 400 49 674, e-post: hilde.kristine@mjosplan.no

Med vennlig hilsen
MjøsPlan AS

Hilde Kristine Krokengen
Arealplanlegger

Referat-OppstartsmoteLast ned
Ingeberg-ll-Planinitiativ-14.12.2022-1Last ned
Varselbrev-Ingeberg-II-1Last ned
2020001-Plangrense-Ingeberg-II_A2_M1000_30.08.23-1Last ned

Vi har valgt å gjøre en del endringer på hjemmesiden vår for å kunne fremheve det rikholdige utvalget av tjenester våre kompetente ansatte utfører i det daglige. Omfanget av disse tjenestene, og vårt ønske om å prioritere kundeprosjekter, betyr at vi ennå ikke er helt i mål med å få inne alle bilder og informasjon. Likevel er vi så begeistret for forbedringene at vi ønsker å dele noen av dem med deg allerede nå.

Vår forhåpning er at disse oppdateringene vil gjøre det enklere for deg å finne den informasjonen du søker, samtidig som du får et klarere bilde av hva MjøsPlan kan tilby. Vi håper du liker hva du ser, og at du ser muligheten for å benytte deg av våre tjenester. Ikke nøl med å ta kontakt! Vi er her for deg.

Storgata 150, 2390 Moelv
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Øvre Flatåsveg 12, 7079 Flatåsen
Tlf: 48 10 77 00
post@mjosplan.no
Mjøsplan logo
chevron-down