Gå tilbake
23. januar 2023

Varsel om endring etter forenklet prosess av gjeldende reguleringsplan for 81 - Seteråsen i Krødsherad kommune

Saken gjelder varsel om oppstart av planarbeid med endring av reguleringsplan 81 - Seteråsen i Krødsherad kommune. Arealet består i dag av fritidsboliger og skog, og er satt av til «reguleringsplan skal fortsatt gjelde» i kommuneplanens arealdel. Hensikten med endringen av reguleringsplanen er å endre noen tomteinndelinger og flytte VA-anlegg.   Endringene vil ikke påvirke gjennomføringen av planen og går ikke utover hovedrammene. Endringene berører heller ikke viktige natur- og friluftsområder. Forslag til endring i plan ønskes således behandlet etter plan- og bygningsloven § 12-14.

Kolonne 1Kolonne 2
Gnr/bnr. Endringene gjelder: gnr/bnr. 205/2, 205/11, 205/75 og 205/83.
Forslag til plantype Endring av reguleringsplan_Detaljregulering
Forslag til plannavnSeteråsen
ForslagsstillerSeteråsen Utvikling AS v/ Daglig leder Tor Foslien
PlankonsulentMjøsPlan AS v/Karoline Rustadstuen

Bakgrunn og hensikt for endringene

Formålet med endringen av planen er legge til rette for noen flere tomter innenfor planområdet, primært innenfor de felt som er avsatt til fritidsbebyggelse. Dette gjøres for få en bedre utnyttelse av området. Endringene skjer primært ved å dele opp noen av de større feltene i flere tomter, justere noe på formålsgrensen og flytte feltet for VA-anlegg. Endringene fører til at antall tomter øker fra 39 til 43.

Gjeldende planstatus

I kommuneplanens arealdel er planområdet benevnt med nr. 29, med «reguleringsplan skal fortsatt gjelde», PlanID: 3046 76. Området ligger og i kommunedelplanen Norefjell avsatt som BFR8 til fritidsbebyggelse nåværende - PlanID: 3046 95. Endringen av reguleringsplanen er lokalisert innenfor plangrensen, og vil ikke få noen virkninger utenfor planområdet.

Kommuneplanens arealdel: I kommuneplanens arealdel 2012-2024, vedtatt 24.09.2013, er planområdet avsatt som område (nr. 29) hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde.
Kommunedelplan: I kommunedelplanen 95 - Norefjell, vedtatt 11.11.2021, er planområdet benevnt BFR8 og avsatt til fritidsbebyggelse - nåværende.
Gjeldende detaljreguleringsplan: Gjeldende plan for Seteråsen ble vedtatt i kommunestyret 19.05.2016.

Planområdet

Planområdet er delvis bygget ut med fritidsboliger samtidig som det er flere tomter som ikke er bygget ut enda. Planområdet er i gjeldende plan avsatt til frittliggende fritidsbebyggelse, avløpsanlegg/pumpestasjon, veg, annen veggrunn og parkering, samt noe grønnstruktur og LNFR-områder.

Planens avgrensning

Planens avgrensing tilsvarer gjeldende plans avgrensning.

Forslag til ny detaljreguleringsplan

Planlagt bebyggelse

Endringene av tomteinndelingene fører til at antall tomter øker fra 39 til 43. Planlagt bebyggelse vil fortsatt være frittliggende fritidsbebyggelse tilsvarende som beskrevet i gjeldende reguleringsplan. Forlaget til endring av reguleringsplan vil primært bestå i en økning av antall enheter.

Beskrivelse av endringer i plankartet

Utsnittet viser gjeldende plankart for Seteråsen. Røde linjer markerer feltene det ønskes endringer for.
Utsnittet viser ønskede endringer.
-Felt H12 deles inn i to tomter og benevnes H12 og H12B.
-Felt H39 utvides og erstatter området for VA-anlegg. Feltet deles inn i tre tomter og benevnes H39, H39A og H39B.
-Felt 31 får justert avgrensing og deles inn i to tomter som benevnes H31 og H31B. Det reguleres inn ny adkomst til tomtene fra p_V7
-A1 flyttes til nord for felt H31.
-Tilført juridisk linje for «eiendomsgrense som skal oppheves» på felt H31 og H39.
 
Øvrige deler av plankartet videreføres som det er.

Endringer i bestemmelsene:

Bestemmelsene videreføres som de er.

Konsekvenser av endringen og tiltakets virkninger på omgivelsene:

I og med at bestemmelsene videreføres som i dag, vil ikke endringene medføre nevneverdige konsekvenser utenfor planområdet. Justeringen av tomtegrenser skjer primært innenfor allerede regulerte felt for fritidsbebyggelse, men med noen mindre justeringer i formålsgrensene.

Tomten H39 vil erstatte tidligere A1, noe veigrunn og LNFR-areal (område for avløpsanlegg). De tre tomtene H39, H39A og H39B vil fylle ut arealet mellom tomt H38 og gjeldende felt H39, samt at H39B legges helt inntil østre plangrense. H38 inneholder ingen fritidsbebyggelse pr. i dag. A1 vil erstatte ca. 0,3 daa med LNFR-areal nord for H31.

H12 grenser til tomter med eksisterende fritidsbebyggelse. Inndelingen av H12 til to tomter vil imidlertid samsvare bedre med de nærliggende tomtene størrelsesmessig.

I og med at endringene er forholdsvis små og fortsatt er i tråd med hovedrammene i gjeldende plan, er det ingen nye kjente interesser som berøres. Situasjonen for tilstøtende eiendommer vil ikke påvirkes i noen stor grad utover en liten økning i trafikken som vil naturlig vil følge med økningen i antall tomter.

ROS-temaer antas å være avklart og ivaretatt gjennom foregående planprosess for vedtatt plan. VA-plan og overvannshåndteringen vil i nødvendig grad tilpasses ny situasjon. Endringene som er foreslått vil utover dette ikke endre eller påvirke risiko- og sårbarhetsforholdene.

Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket det skal planlegges for faller ikke inn under forskriftens § 2 – jfr. vedlegg I, som omfatter tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Det faller heller ikke inn under forskriftens § 3, jfr. § 4. Det er således konkludert med at planarbeidet ikke er omfattet av forskriften.

Innspill til varselet sendes skriftlig innen 09.02.23 til:

MjøsPlan AS v/ Karoline Rustadstuen, Postboks 6

2391 Moelv, eller på e-post karoline@mjosplan.no.

Med kopi til: Krødsherad kommune v/ Anne Gro Haviken

anne.gro.haviken@krodsherad.kommune.no


Med vennlig hilsen
MjøsPlan AS v/Karoline Rustadstuen

Vedlegg

chevron-down