Gå tilbake
14. november 2022

Varsel om utvidet planavgrensning for detaljregulering – Kollstoppen boligområde i Gjøvik kommune

Det vises til varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Kollstoppen boligområde datert 04.02.2021. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om utvidet planavgrensning for Kollstoppen boligområde i Gjøvik kommune, plan-ID reguleringsplanen er: (3407)0442.

Den opprinnelige plangrensen utgjorde ca. 17,3 daa. Utvidet plangrense utgjør ca. 19,9 daa, som tilsvarer en økning på ca. 2,6 daa. Hensikten med utvidelsen er å legge til rette for turveg som vil fungere som trafikksikker skoleveg, mulig bussholdeplass og hele frisiktlinja i krysset til fylkesvegen. Plangrensen er også tilpasset fremtidig utvidelse av naboeiendom i øst (gnr/bnr: 93/24). Planområdet kan innsnevres og tilpasses behovet før innlevering til 1. gangs behandling.


Dagens bruk av utvidet plangrense

Utvidelsen omfatter areal langs eksisterende fylkesveg, og skogsområde og bekk gjennom tiltenkt skoleveg.


Planlagt bruk

Utvidet areal skal brukes til turveg, mulig bussholdeplass og for å ivareta frisikt i vegkryss. Avstanden fra de nye boligene til skoleområdet er innenfor akseptabel sykkelavstand, og fv. 2410 Kollsvegen anses i dag som trafikkfarlig skoleveg. I kommuneplanens arealdel stilles det krav om trafikksikker skoleveg for nye boligfelt, og Innlandet fylkeskommune har stilt rekkefølgekrav om trafikksikker skoleveg for boligutbygging. Det forventes også at det tilrettelegges med bussholdeplass med trygg adkomst fra boligene.


Dagens plangrense og forslag til planavgrensning

Figur 1: Dagens planavgrensning.
Figur 2: Forslag til utvidet plangrense.


Innspill

I tillegg til dette brevet kunngjøres utvidelse av plangrensen i avisa Oppland Arbeiderblad og på Gjøvik kommune sin web-side: https://www.gjovik.kommune.no

Merknader vedr. det utvidede arealet sendes skriftlig innen 08.12.2022 til: MjøsPlan AS v/Gaute Fitje Sleire, Postboks 6, 2391 Moelv eller på e-post til gaute@mjosplan.no.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Øvrige spørsmål kan rettes til Gaute Fitje Sleire, e-post: gaute@mjosplan.no.
tlf. 919 07 614.


Med vennlig hilsen
MjøsPlan AS
v/ Gaute Fitje Sleire

chevron-down