Gå tilbake

Detaljregulering for Lindstadutsikten

Planen legger til rette for elleve nye hyttetomter med tilhørende renovasjonsareal, parkering og vannforsyningsanlegg på Linstad i Lunner kommune. Planen ble endelig vedtatt 23.05.2019. Plandokumentene finner du på kommunens hjemmesider.

chevron-down