Vi leverer trafikkanalyser til store eller små prosjekter. Vi utfører blant annet beregninger for nyskapt trafikk ved utbygging, kapasitet i kryss og framskrivning av trafikktall. Trafikkanalysen baserer vi enten kun på eksisterende data, eller så kan vi gjennomføre trafikktellinger, både manuelt og maskinelt. Med gjennomført trafikktelling tilbyr vi mer nøyaktige og korrekte analyser som i større grad kan tilpasses behovene i de ulike prosjektene. 

Situasjonsplanene vi utarbeider er enten laget i forbindelse med byggesak, eller til en reguleringsplan. Situasjonsplaner viser planlagte tiltak som er tegnet inn og målsatt, og viser forholdet til eksisterende omgivelser. 

Situasjonsplan_4-A1_PlanLast ned

Vi kan lage grove eller detaljerte visualiseringer i 2D og 3D til arealplaner, byggesaker og andre formål. Ta en titt på bildene for å få en smakebit på hva slags illustrasjoner  vi kan utføre.

En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende planbestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse. Reguleringsplan angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Detaljeringsgraden er avhengig av formålet med planen, og om det er behov for videre detaljering for deler av planen når utbyggingstidspunktet nærmer seg. Gjennom reguleringsplan fastsettes det hvordan, og til hvilke formål, arealene innenfor planen kan utnyttes og eventuelle vilkår knyttet til bruken.

Når en vil begynne utvikling av et område vil det ofte være et krav at området omfattes av en reguleringsplan. I en slik prosess, så undersøker vi alle tilstøtende og gjeldende planer og krav. På denne måten kan vi bistå deg i en god prosess mot ferdigstilling av ditt prosjekt. 

21155-Varselbrev_Sandvika-6Last ned
chevron-down