Arealplan

Oppmåling

MjøsPlan har solid faglig kompetanse og erfaring og utarbeider komplette reguleringsplaner. Vi gjennomfører gode og effektive planprosesser etter plan- og bygningsloven. I tillegg utfører eller sikrer vi nødvendige utredninger og dokumentasjon, og legger til rette for videre gjennomføring.

Våre kunder er alt fra privatpersoner med små eiendommer til større utbyggingsselskaper og kommuner. Vi leverer alle typer planer; detaljreguleringsplan, områdereguleringsplan, kommunedelplan og kommuneplanens arealdel. Vi kan også bistå med mindre deloppgaver som blant annet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), konsekvensutredninger, støyvurderinger, 3D-illustrasjoner, trafikktelling og –analyse.

chevron-down